Disclaimer

Disclaimer voor www.human-incentive.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.human-incentive.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Human Incentive.

In deze disclaimer geeft Human Incentive aan onder welk voorbehoud Human Incentive de informatie op de website aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Human Incentive is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Human Incentive.

Geen garantie op juistheid

Voor prijzen die op de website staan, geldt dat Human Incentive streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Human Incentive te mogen claimen of te veronderstellen.

Human Incentive streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Human Incentive daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Human Incentive behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding. Human Incentive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar Human Incentive via hyperlinks verwijst.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.human-incentive.nl op deze pagina.