AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Human Incentive, gevestigd aan Rechterenstraat 10, 1333SV Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rechterenstraat 10
1333SV Almere
06 5376 2022
info@human-incentive.nl
www.human-incentive.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Berna Pitstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Human Incentive.
Zij is te bereiken via info@human-incentive.nl.

Persoonsgegevens die Human Incentive verwerkt:
Human Incentive verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Human Incentive en/of omdat je deze gegevens zelf aan Human Incentive verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die Human Incentive verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op deze website
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Human Incentive verwerkt
Human Incentive verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• ras
• godsdienst of levensovertuiging
• politieke voorkeur
• seksuele leven
• gezondheid
• strafrechtelijk verleden
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar
De website en/of dienst van Human Incentive heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Human Incentive kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Human Incentive raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Human Incentive zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op met de Functionaris Gegevensbescherming via info@human-incentive.com, dan verwijdert Human Incentive deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Human Incentive verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verslaglegging van coachgesprekken; deze verslaglegging zal middels een code worden vastgelegd, en zal dus niet direct naar jou te herleiden zijn.
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Human Incentive uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van de diensten van Human Incentive
• Human Incentive verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die welke nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Human Incentive neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Human Incentive) tussen zit.

Hoe lang Human Incentive persoonsgegevens bewaart
Human Incentive bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Human Incentive hanteert een bewaartermijn van 2 jaar voor alle categorieën van persoonsgegevens, tenzij de Nederlandse wetgeving anders vereist, bv gegevens ten behoeve van belastingaangifte, of doordat Human Incentive afhankelijk is van derden, bv betalingsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Human Incentive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Human Incentive gebruikt
Human Incentive gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Human Incentive gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Human Incentive hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Human Incentive en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Human Incentive een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Human Incentive van jou beschikt, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@human-incentive.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Human Incentive jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Human Incentive reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Human Incentive wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Human Incentive persoonsgegevens beveiligd
Human Incentive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via info@human-incentive.nl.