Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Human Incentive

Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden Human Incentive. 1

1        Algemene voorwaarden Human Incentive voor particulieren. 2

1.1         Artikel 1 – Bedrijfsomschrijving. 2

1.2         Artikel 2 – Toepasselijkheid. 2

1.3         Artikel 3 – Definities. 2

1.4         Artikel 4 – Tarieven, kosten en offertes. 3

1.5         Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst. 3

1.6         Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden & Incassokosten. 3

1.7         Artikel 7 – Duur en beëindiging. 4

1.8         Artikel 8 – Wijziging en Annulering. 4

1.9         Artikel 9 – Geheimhouding. 5

1.10      Artikel 10 – Aansprakelijkheid. 5

1.11      Artikel 11 – Klachtenprocedure. 6

1.12      Artikel 12 – Intellectuele eigendom.. 6

1.13      Artikel 13 – Privacy. 6

2        Algemene voorwaarden Human Incentive voor organisaties. 7

2.1         Artikel 1 – Bedrijfsomschrijving. 7

2.2         Artikel 2 – Toepasselijkheid. 7

2.3         Artikel 3 – Definities. 7

2.4         Artikel 4 – Tarieven, kosten en offertes. 8

2.5         Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst. 8

2.6         Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden & Incassokosten. 9

2.7         Artikel 7 – Duur en beëindiging. 9

2.8         Artikel 8 – Wijziging en Annulering. 10

2.9         Artikel 9 – Geheimhouding. 11

2.10      Artikel 10 – Aansprakelijkheid. 11

2.11      Artikel 11 – Klachtenprocedure. 12

2.12      Artikel 12 – Intellectuele eigendom.. 12

2.13      Artikel 13 – Privacy. 12

 

 

1Algemene voorwaarden Human Incentive voor particulieren

1.1        Artikel 1 – Bedrijfsomschrijving

1.1.1      Human Incentive richt zich op workshops, training en coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling. Human Incentive is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72334304.

 

1.2        Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, vervolgopdrachten en overeenkomsten waarbij door Human Incentive diensten worden aangeboden of geleverd; afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien schriftelijk tussen opdrachtgever en Human Incentive zijn overeengekomen.

1.2.2      Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Human Incentive derden worden betrokken.

1.2.3       Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Human Incentive deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

1.3        Artikel 3 – Definities

1.3.1      Human Incentive:
Human Incentive is opdrachtnemer en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten op het gebied van workshops, training en coaching.

1.3.2      Particulier:

Natuurlijke persoon welke niet handelt vanuit een bedrijf of de overheid.

1.3.3      Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan workshops, training en coaching, danwel aan Human Incentive opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van workshops, training en coaching.

1.3.4      Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, danwel direct of indirect verband houden met de opdracht.

1.3.5      Overeenkomst:
Elke afspraak tot het verlenen van diensten van Human Incentive ten behoeve van opdrachtgever waarvoor zowel opdrachtgever als Human Incentive beide schriftelijk akkoord hebben gegeven. Een overeenkomst wordt alleen voor particulieren gebruikt in geval er een opdacht is gegeven voor een workshop of training op maat.

 

1.4        Artikel 4 – Tarieven, kosten en offertes

1.4.1      Alle offertes en prijsopgaven welke door Human Incentive zijn aangeboden, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

1.4.2      Human Incentive maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers.

1.4.3      Prijzen zijn altijd inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4.4      Offertes zijn gebaseerd op de bij Human Incentive beschikbare informatie.

1.4.5      In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

1.4.6      Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat zowel opdrachtgever als Human Incentive deze hebben ontvangen en schriftelijk hebben geaccepteerd.

1.4.7      Human Incentive behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen.

1.4.8      Een overeenkomst met een particulier als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Human Incentive een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Human Incentive van een factuur.

 

1.5        Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1.5.1      Iedere overeenkomst leidt voor Human Incentive tot een inspanningsverplichting waarbij Human Incentive gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Human Incentive kan niet worden aangesproken op een resultaatsverplichting.

1.5.2      In alle gevallen waarin Human Incentive dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om, in overleg met opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

 

1.6        Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden & Incassokosten

1.6.1      In geval van het volgen van een workshop of training vindt betaling vooraf plaats.

1.6.2      In geval opdrachtgever een individueel coachingstraject volgt, dan vindt betaling na afloop van iedere afspraak plaats.

1.6.3      Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Human Incentive zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, te verhogen met administratiekosten die 10% van de openstaande facturen bedragen. Indien Human Incentive de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

 

1.6.4      Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Human Incentive.

 

1.7        Artikel 7 – Duur en beëindiging

1.7.1      De duur van het coachingstraject zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en Human Incentive, kan ten alle tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Beëindiging van het coachingstraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

1.7.2      Human Incentive is verplicht het traject te stoppen indien het coachingstraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, een aandoening of overlijden. Dit verzoek dient ondersteund te worden door een medisch specialist.

1.7.3      Human Incentive kan het coachingstraject beëindigen als redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat Human Incentive het coachingstraject voortzet.

1.7.4      Beeindiging van het de opdracht laat altijd onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

 

1.8        Artikel 8 – Wijziging en Annulering

1.8.1      Voor workshops of training verplicht opdrachtgever zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Human Incentive. Bij annulering van inschrijving of verzetten door opdrachtgever treden opdrachtgever en Human Incentive eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Human Incentive, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan Human Incentive als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot 1 week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de workshop of training.

1.8.2      Bij annulering of verzetten van coachingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, en tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50%.

1.8.3      Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder actie tot annuleren te nemen, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Human Incentive.

1.8.4      Human Incentive behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

1.8.5      Human Incentive behoudt zich het recht om workshops, training of coaching te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdrachtgever te weigeren. Human Incentive verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

1.9        Artikel 9 – Geheimhouding

1.9.1      Gesprekken tussen Human Incentive en opdrachtgever worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Human Incentive draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Human Incentive zal dan ook aan niemand, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven.

1.9.2      Human Incentive zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst met opdrachtgever alle gegevens en kennis van opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan.

1.9.3      In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Human Incentive zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

1.9.4      Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Human Incentive gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Human Incentive zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Human Incentive niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

1.10    Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1.10.1   Human Incentive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

1.10.2   De aansprakelijkheid van Human Incentive is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, en alleen dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

1.10.3   In afwijking van hetgeen in lid 1.10.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

1.10.4   Human Incentive is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen, genomen naar aanleiding van of tijdens een workshop, training of coachingsessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

1.10.5   Elke aansprakelijkheid van Human Incentive voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

1.10.6   Human Incentive is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

1.10.7   Human Incentive is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Human Incentive bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Human Incentive duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

1.10.8   Indien opdrachtgever een eventuele vordering jegens Human Incentive niet binnen 6 maanden na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van deze 6 maanden te vervallen.

 

1.11    Artikel 11 – Klachtenprocedure

1.11.1   Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Human Incentive is het Nederlands recht van toepassing.

1.11.2   Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Human Incentive.

1.11.3   Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Human Incentive zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

1.11.4   Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar Human Incentive gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

1.12    Artikel 12 – Intellectuele eigendom

1.12.1   Human Incentive is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem aan opdrachtgever verstrekte of gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hand outs, testen, rapporten, modellen, oefenmateriaal en workshop en trainingsprogramma’s.

1.12.2   Opdrachtgever mag geen gebruik maken van diensten en/of producten, waarop Human Incentive rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Human Incentive.

1.12.3   Human Incentive is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers danwel coachees.

 

1.13    Artikel 13 – Privacy

1.13.1   Human Incentive behandelt de privacygegevens van haar opdrachtgevers volgens de wettelijke regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van toepassing zijnde sinds 25 mei 2018.

1.13.2   De wijze hoe Human Incentive hier invulling aan geeft is te vinden op                  http://human-incentive.nl/avg/.

 

2              Algemene voorwaarden Human Incentive voor organisaties

2.1        Artikel 1 – Bedrijfsomschrijving

2.1.1      Human Incentive richt zich op workshops, training en coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling. Human Incentive is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72334304.

 

2.2        Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, vervolgopdrachten en overeenkomsten waarbij door Human Incentive diensten worden aangeboden of geleverd; afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien schriftelijk tussen opdrachtgever en Human Incentive zijn overeengekomen.

2.2.2      Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Human Incentive derden worden betrokken.

2.2.3       Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Human Incentive deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

2.3        Artikel 3 – Definities

2.3.1      Human Incentive:
Human Incentive is opdrachtnemer en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten op het gebied van workshops, training en coaching.

2.3.2      Organisatie:

Rechtspersoon welke handelt vanuit een bedrijf of de overheid.

2.3.3      Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Human Incentive opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van workshops, training en coaching.

2.3.4      Coachee:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van workshops, training en coaching.

2.3.5      Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, danwel direct of indirect verband houden met de opdracht.

2.3.6      Overeenkomst:
Elke afspraak tot het verlenen van diensten van Human Incentive ten behoeve van opdrachtgever waarvoor zowel opdrachtgever als Human Incentive beide schriftelijk akkoord hebben gegeven.

 

 

 

2.4        Artikel 4 – Tarieven, kosten en offertes

2.4.1      Alle offertes en prijsopgaven welke door Human Incentive zijn aangeboden, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2.4.2      Human Incentive maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers.

2.4.3      Prijzen in de offertes zijn altijd exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.4.4      Offertes zijn gebaseerd op de bij Human Incentive beschikbare informatie.

2.4.5      In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

2.4.6      Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat zowel opdrachtgever als Human Incentive deze hebben ontvangen en schriftelijk hebben geaccepteerd.

2.4.7      Human Incentive kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met tarieven die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt.

2.4.8      Human Incentive heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Human Incentive heeft betaald.

2.4.9      Human Incentive behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen.

2.5        Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

2.5.1      Iedere overeenkomst leidt voor Human Incentive tot een inspanningsverplichting waarbij Human Incentive gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Human Incentive kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2.5.2      In alle gevallen waarin Human Incentive dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om, in overleg met opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

2.5.3      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Human Incentive aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst volledig en tijdig aan Human Incentive worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Human Incentive zijn verstrekt, heeft Human Incentive het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

2.5.4      Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Human Incentive een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Human Incentive op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

2.5.5      Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn in overleg met Human Incentive wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Human Incentive de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst voor die diensten die tot dan toe niet geleverd zijn.

2.5.6      Wanneer Human Incentive de opdracht krijgt om in samenwerking met derden een opdracht geheel of gedeeltelijk daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Human Incentive aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van derden.

2.6        Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden & Incassokosten

2.6.1      Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum zoals aangegeven door Human Incentive.

2.6.2      Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Human Incentive zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, te verhogen met administratiekosten die 10% van de openstaande facturen bedragen. Indien Human Incentive de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

2.6.3      Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Human Incentive.

2.6.4      Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Human Incentive hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

2.6.5      Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.7        Artikel 7 – Duur en beëindiging

2.7.1      Human Incentive is gerechtigd zakelijke overeenkomsten, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Human Incentive verzonden factuur, of anderzijds een voortvloeiende verplichting welke binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of gedeeltelijk wordt nagekomen.

2.7.2      Zowel opdrachtgever als Human Incentive kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

2.7.3      De duur van het coachingstraject zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en Human Incentive, kan ten alle tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Beëindiging van het coachingstraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever en/of coachee indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

2.7.4      Human Incentive is verplicht het traject te stoppen indien het coachingstraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, een aandoening of overlijden. Dit verzoek dient ondersteund te worden door een medisch specialist.

2.7.5      Human Incentive kan het coachingstraject beëindigen als redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat Human Incentive het coachingstraject voortzet.

2.7.6      Beeindiging van het de opdracht laat altijd onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

2.8        Artikel 8 – Wijziging en Annulering

2.8.1      Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Human Incentive. Bij annulering of verzetten van overeenkomst door opdrachtgever treden opdrachtgever en Human Incentive eerst in overleg om tot passende alternatieven te komen. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Human Incentive, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan Human Incentive als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot één maand voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%, vermeerderd met 100% van de op dat moment gemaakte kosten van op materialen bestemd voor uitvoering van de opdracht, echter de som van dit bedrag zal nooit hoger liggen dan de totale kosten van de opdracht.

2. Bij annulering na inschrijving tot 14 dagen voor aanvang zijn de annuleringskosten 75%, vermeerderd met 100% van de op dat moment gemaakte kosten van op materialen bestemd voor uitvoering van de opdracht, , echter de som van dit bedrag zal nooit hoger liggen dan de totale kosten van de opdracht.

3. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de workshop of training.

2.8.2      Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder actie tot te annuleren te nemen, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Human Incentive.

2.8.3      Human Incentive behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

2.8.4      Human Incentive behoudt zich het recht om workshops, training of coaching te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Human Incentive verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

2.9        Artikel 9 – Geheimhouding

2.9.1      Gesprekken tussen Human Incentive en coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Human Incentive draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Human Incentive zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij de coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.

2.9.2      Human Incentive zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst met opdrachtgever alle gegevens en kennis van opdrachtgever en coachee die in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan.

2.9.3      In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Human Incentive zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

2.9.4      Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Human Incentive gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Human Incentive zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Human Incentive niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

2.10    Artikel 10 – Aansprakelijkheid

2.10.1   Human Incentive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2.10.2   De aansprakelijkheid van Human Incentive is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, en alleen dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

2.10.3   In afwijking van hetgeen in lid 2.10.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

2.10.4   Human Incentive is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever of coachee lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een workshop, training of coachingsessie. Opdrachtgever en coachee blijven ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

2.10.5   Elke aansprakelijkheid van Human Incentive voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

2.10.6   Human Incentive is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever dan wel coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

2.10.7   Human Incentive is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever dan wel coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Human Incentive bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Human Incentive duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

2.10.8   Indien opdrachtgever en/of coachee na het ontdekken van schade een eventuele vordering jegens Human Incentive niet binnen 6 maanden na uitvoerdatum van de opdracht schriftelijk bij Human Incentive kenbaar heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van deze 6 maanden te vervallen.

2.11    Artikel 11 – Klachtenprocedure

2.11.1   Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Human Incentive is het Nederlands recht van toepassing.

2.11.2   Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Human Incentive.

2.11.3   Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Human Incentive zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

2.11.4   Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar Human Incentive gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

2.12    Artikel 12 – Intellectuele eigendom

2.12.1   Human Incentive is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem aan opdrachtgever en/of  coachee verstrekte of gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hand outs, testen, rapporten, modellen, oefenmateriaal en workshop en trainingsprogramma’s.

2.12.2   Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen geen gebruik maken van diensten en/of producten, waarop Human Incentive rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Human Incentive.

2.12.3   Human Incentive is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers danwel coachees.

 

2.13    Artikel 13 – Privacy

2.13.1   Human Incentive behandelt de privacygegevens van haar opdrachtgevers volgens de wettelijke regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van toepassing zijnde sinds 25 mei 2018.

2.13.2   De wijze hoe Human Incentive hier invulling aan geeft is te vinden op                          http://human-incentive.nl/avg/.